BEIJING OFFICE
T: +86 10 5822 1362
E: beijing@cappogroup.com

B2701, Di San Zhi Ye Building
Shu Guang Xi Li
Chaoyang District
Beijing
100028
China
Local Time